O nás
Správní rada
Dozorčí rada
Statut nadačního fondu
Jak přispět
Kontakt

Statut nadačního fondu

(§ 4 zákona č. 227/1997 Sb.)

 

ZELENKOVÁ IVANA
r.č.: 705316/1115
trvale bytem: K ZELENÉ LOUCE 1332/38, Praha 4 – Kunratice

 

(dále jen zřizovatelka)

 

zřídila nadační listinou ze dne 18. 3. 2011 za účelem shromažďování finančních prostředků za účelem hmotné i nehmotné pomoci všem postiženým vývojovými vadami a psychickými poruchami, pro rozvoj a podporu v oblasti zdravotnictví a medicíny.  Podpora prohlubování a zvyšování kvalifikace a informovanosti odborného zdravotnického personálu. Podpora účasti předních zdravotních odborníků na kongresech, sympoziích a jiných odborných akcí doma i v zahraničí nadační fond s názvem „Nadační fond SYNESIS”. K úpravě právních poměrů nadačního vydává její správní rada podle § 4 zák. č. 227/1997 Sb. tento statut:

 

Část I.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Čl. 1
Název nadačního fondu

Název nadačního fondu  je „Nadační fond SYNESIS”.

 

Čl. 2
Sídlo nadačního fondu

Sídlem nadačního fondu  je Římská 1287/41, 120 00 Praha 2 – Vinohrady.

 

Čl. 3
Právní poměry nadačního fondu

Nadační fond je právnickou osobou; její právní poměry se řídí zákonem č. 227/1997 Sb., o nadacích, nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, dalšími obecně závaznými právními předpisy, nadační listinou a tímto statutem.

 

Čl. 4
Územní působnost nadačního fondu

Nadační fond vyvíjí svoji činnost na území České republiky. Pokud je to třeba k plnění jejích úkolů, může nadační fond realizovat své záměry i v zahraničí.

 

Čl. 5
Poslání a cíle nadačního fondu

Nadační fond je zřizován za účelem shromažďování finančních prostředků za účelem hmotné i nehmotné pomoci všem postiženým vývojovými vadami a psychickými poruchami, pro rozvoj a podporu v oblasti zdravotnictví a medicíny.  Podpora prohlubování a zvyšování kvalifikace a informovanosti odborného zdravotnického personálu. Podpora účasti předních zdravotních odborníků na kongresech, sympoziích a jiných odborných akcí doma i v zahraničí.

 

 

Čl. 6
Činnost nadačního fondu

K dosažení uvedeného cíle bude nadační fond zejména:

 

a)      získávat finanční prostředky na svoji činnost k účelu, pro který byl fond zřízen a tyto soustřeďovat na svém účtu;

b)      iniciovat, organizovat a finančně zajišťovat nezávislé projekty a aktivity, finančně podporovat jejich rozvoj a propagaci;

c)      organizovat a podporovat kulturní, společenské a sportovní akce za účelem finančních výtěžků a jejich následného použití na konkrétní cíl;

d)     organizování akcí pro postižené vývojovými vadami a psychickými poruchami;

e)      podpora účasti předních zdravotních odborníků na kongresech, sympoziích a jiných odborných akcí doma i v zahraničí.

 

 

Část II.

MAJETEK NADAČNÍHO FONDU

Čl. 8
Zdroje nadačního fondu

Prostředky pro realizaci svého cíle a zajištění své činnosti, jak jsou uvedeny shora, bude nadační fond získávat zejména z následujících zdrojů:

a)      z nadačních darů od tuzemských a zahraničních právnických a fyzických osob včetně státních institucí;

b)      z příjmu z vlastní činnosti;

c)      příjmy plynoucí z hospodaření s majetkem nadačního fondu;

d)     granty a dotace od tuzemských i zahraničních subjektů;

e)     výnosy z veřejných sbírek, loterií, tombol, aukcí, kulturních, společenských, sportovních, odborných, vzdělávacích a obdobných akcí pořádaných v souladu s platnými právními předpisy.

 

Čl. 9
Používání prostředků nadačního fondu

Prostředky nadačního fondu lze použít pouze k realizaci cíle nadačního fondu uvedeného v čl. 5, a to zejména na:

a)      příspěvky a finanční zajištění činnosti uvedené v čl. 6;

b)      nadační fond může zajišťovat správu Nadačního fondu též svými zaměstnanci na základě pracovního poměru nebo na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Pro zajištění výkonu právní služby, zejména při zastupování Nadačního fondu v řízení před soudy, může též uzavřít příslušnou smlouvu s advokátem podle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii;

c)      náklady související se správou Nadačního fondu se vedou odděleně od nadačních příspěvků. Těmito náklady jsou zejména náklady na udržení, ochranu a zhodnocení majetku Nadačního fondu, náklady na propagaci účelu Nadačního fondu a náklady související s jeho provozem, včetně mzdových nákladů a odměn za výkon funkce člena správní rady a dozorčí rady;

d)     náhrady cestovních výdajů těch, kteří podle předchozího odstavce vykonávají práci pro nadační fond, a to podle platných předpisů na základě vyúčtování předloženého správní radě nadační fondu. Příspěvky a dary lze poskytovat na číslo účtu: 43-9384130277/0100 vedený na jméno nadačního fondu u Komerční banky a to podle pravidel stanovených pro každý kalendářní rok správní radou. Z prostředků nadačního fondu lze přispívat na projekty mající shodný cíl s cíli nadačního fondu, a to výhradně dle rozhodnutí správní rady.

Pravidlo pro omezení nákladů souvisejících se správou nadačního fondu

Celkové roční náklady nadačního fondu související se správou nadačního fondu nesmí převýšit 35% (třicet pět procent) nadačního jmění nebo majetku nadačního fondu podle jeho stavu k 31. prosinci téhož roku.

 

Čl. 10
Podporovatelé nadačního fondu

 

Podporovatelem nadačního fondu se stává každá fyzická osoba či právnická firma (dále subjekt), která poskytne nadačnímu fondu příspěvek ve výši nejméně 1,- Kč.

 

Čl. 11
Podmínky pro poskytování nadačních příspěvků

1. O poskytování nadačních příspěvků rozhoduje správní rada na základě písemné žádosti nebo návrhu člena správní rady.

2. Nadační příspěvky mohou být poskytovány fyzickým a právnickým osobám v souladu s účelem, pro který byl nadační fond zřízen a v souladu se zákonem č. 227/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

3. Osoba, které byl příspěvek poskytnut je povinna jej použít v souladu s podmínkami, které určí nadační fond; jinak je povinna tento nadační příspěvek vrátit ve lhůtě, kterou stanoví nadační fond.

4. Nadační příspěvek může být poskytnut:

a)      formou poskytnutí finančních prostředků;

b)      formou poskytnutí konkrétních věcí či služeb;

c)      formou zajištění realizace určitých dodávek služeb či věcí (materiálu);

d)     jakoukoliv jinou formou, kterou správní rada v konkrétním případě shledá vhodnou či účelnou.

5.  Na poskytnutí nadačního příspěvku není právní nárok.

6. Správní rada nadačního fondu může rozhodnout o poskytnutí nadačního příspěvku i v jiných případech dle svého uvážení, v souladu s účelem nadačního fondu.

7. Členům orgánů nadačního fondu nebo revizorovi nelze nadační příspěvek poskytnout.

8. Přehled poskytnutých nadačních příspěvků bude zveřejňován ve výroční zprávě nadačního fondu.

 

 

Část III.

ORGÁNY NADAČNÍHO FONDU A SPRÁVNÍ RADA

Čl. 12
Správní rada

1. Správní rada spravuje majetek nadačního fondu, řídí činnost a rozhoduje o všech záležitostech nadačního fondu a je statutárním orgánem nadačního fondu.

2. Do výlučné působnosti správní rady náleží:

a)      vydat statut a rozhodovat o jeho změnách;

b)      schvalovat rozpočet a jeho změny;

c)      schvalovat roční účetní uzávěrku a výroční zprávu o činnosti a hospodaření (dále jen “výroční zpráva”);

d)     rozhodovat o schválení projektu vnitrostátní fúze sloučením;

e)      volit nové členy správní rady, dozorčí rady, popř. revizora, nestanoví-li nadační listina jinak; rozhodovat o odvolání člena správní rady, člena dozorčí rady, popř. revizora přestane-li splňovat podmínky členství nebo funkce;

f)       stanovit výši odměny za výkon funkce člena správní rady, člena dozorčí rady, popř. revizora;

g)      rozhodovat o zvýšení nadačního jmění;

h)      jmenovat likvidátora Nadačního fondu a stanovit jeho odměnu;

i)        stanovit mzdu případným zaměstnancům Nadačního fondu;

j)        zřizovat poradní orgán správní rady.

3. Správní rada nadačního fondu má 3 členy. Členy správní rady jsou:

Petra Dvořáková

Drahomíra Kovaříková

Ivana Zelenková

 

4. Funkční období členů správní rady je tříleté. Princip každoroční obměny 1/3 (jedné třetiny) členů správní rady se neuplatní.

 

5. Členství v radě je nezastupitelné.

 

6. Opětovné zvolení za člena správní rady je možné.

 

7. Zanikne-li členovi správní rady členství ve správní radě před uplynutím funkčního období, zvolí správní rada na uvolněné místo nového člena; jeho funkční období skončí dnem, ke kterému by skončilo funkční období člena, jehož členství ve správní radě zaniklo.

 

8. Členové správní rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání správní rady.

 

9. K rozhodnutí správní rady je třeba souhlasu většiny jejích členů. Při rozhodování je hlasovací právo členů správní rady rovné. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.

 

10.  Členství ve správní radě zaniká:
a)  uplynutím funkčního období,
b)  úmrtím,
c)  odvoláním, přestane-li člen splňovat podmínky pro členství nebo porušil-li závažným způsobem nebo opakovaně zákon č. 227/1997 Sb., nadační listinu nebo tento statut anebo i z jiných důvodů, pokud jsou stanoveny v nadační listině,
d) odstoupením.

 

Čl. 13
Jednání jménem nadačního fondu

Jménem nadačního fondu jsou členové správní rady oprávněni jednat a podepisovat každý samostatně. Podepisování za nadační fond se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu nadačního fondu připojí člen správní rady svůj podpis.

 

Čl. 14
Kontrolní orgán nadace

Dozorčí rada

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem nadačního fondu.

 

2. Dozorčí rada zejména:

a)      kontroluje plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků a správnost účetnictví vedeného nadačním fondem;

b)      přezkoumává roční účetní závěrku a výroční zprávu;

c)      dohlíží na to, zda nadační fond vyvíjí činnost v souladu s právními předpisy, nadační listinou a statutem nadačního fondu;

d)     upozorňuje správní radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění;

e)      nejméně jedenkrát ročně podává zprávu správní radě o výsledcích své kontrolní činnosti.

 

3. Dozorčí rada je v souvislosti s výkonem své kontrolní činnosti oprávněna zejména:

a)      nahlížet do účetních knih a jiných dokladů týkajících se nadačního fondu;

b)      svolat mimořádné jednání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy nadačního fondu, pokud tak neučiní předseda správní rady.

 

4. Členové dozorčí rady mají právo účastnit se jednání správní rady a musí jim být uděleno slovo, pokud o to požádají.

 

5. Dozorčí rada má 3 členy. Členy dozorčí rady jsou:

 

MUDr. Radoslav Bembenek

Doc. MUDr. Pavel Calda, CSc.

Doc. MUDr. Miloslav Roček, CSc.

6. Funkční období členů dozorčí rady je tříleté. Opětovné jmenování za člena dozorčí rady je možné. Princip každoroční obměny 1/3 (jedné třetiny) členů dozorčí rady se neuplatní.

 

7. Členové dozorčí rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání dozorčí rady.

8. K rozhodnutí dozorčí rady je třeba souhlasu nadpoloviční většiny jejích členů. Při rozhodování je hlasovací právo členů dozorčí rady rovné. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.

 

9. Funkce člena dozorčí rady je neslučitelná s funkcí člena správní rady nebo osoby, která je oprávněna jednat jako zástupce nadačního fondu.

 

10.  Členem dozorčí rady může být pouze fyzická osoba, která je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná a není ona ani osoba jí blízká k nadačnímu fondu v pracovněprávním nebo obdobném vztahu.

 

11.  Členem dozorčí rady nemůže být fyzická osoba ani osoba jí blízká, které se poskytují prostředky k plnění účelu nadačního fondu, jakož ani člen statutárního či kontrolního orgánu právnické osoby, jsou-li prostředky k plnění účelu nadačního fondu poskytovány této právnické osobě.

 

12.  Ustanovení tohoto statutu o zániku členství ve správní radě a o zasedání správní rady platí pro dozorčí radu obdobně.

 

Čl. 15
Výroční zpráva a účetnictví

Nadační fond  zpracovává výroční zprávu za každý kalendářní rok vždy do 30. června následujícího kalendářního roku. Výroční zpráva musí obsahovat údaje uvedené v § 25 odst. 2 zákona č. 227/1997 Sb.
Nadační fond vede účetnictví podle § 24 zákona č. 227/1997 Sb.

 

Část IV.

SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Čl. 16
Změna statutu

O změnách tohoto statutu rozhoduje správní rada, a to konsenzem všech členů rady.

 

 

Čl. 17
Zrušení a zánik nadačního fondu

Nadační fond  se zrušuje:

a)      dosažením účelu, pro který byl zřízen, dnem uvedeným v rozhodnutí správní rady o dosažení účelu nadačního fondu;

b)      rozhodnutím správní rady o sloučení s jinou nadací nebo nadačním fondem, dnem uvedeným ve smlouvě o sloučení;

c)      rozhodnutím soudu o zrušení nadačního fondu dnem uvedeným v tomto rozhodnutí, jinak dnem nabytí právní moci tohoto rozhodnutí;

d)     rozhodnutím o úpadku, nebo zamítnutím insolventního návrhu proto, že majetek nadačního fondu nepostačuje k úhradě nákladů insolventního řízení;

e)      v dalších případech stanovených zákonem č. 227/1997Sb., v platném znění.

 

V Praze dne  3. 5. 2011

Zelenková Ivana

Copyright 2011© Nadační fond SYNESIS | Design by Kamaradweb.cz